راهکارهای حیاتی برای بازاریابی پیامکی

28 شهریور 1396
10:14

هدف اصلی خود را تعیین کنید: هدف اصلی کسب و کار موفق ساختن روابط است نه فقط فروش. به دلیل روابط پایدار بلند مدت و افزایش فراوانی خرید و در نهایت سود بیش تر، بنابراین بهتر است که 1000 مشترک کاملا واقعی داشته باشید تا اینکه 10000 نفر از جویندگان کوپن های تخفیف در دراز مدت را پیدا کنید. 

متـن اس ام اس خـود را سـاده، کوتـاه و جالـب بنویسـید، قانـون طلایـی در بازاریابـی بـا پنـل اس ام اس ایـن اسـت کـه متـن اس ام اس بایـد ســاده، مســتقیم و منحصــر بــه فــرد باشــد. برای بســیار ی از تجارت هــا خلاصــه کــردن فعالیت هــای قابــل ارائــه و خدمــات در قالــب یــک متــن کوتـاه ۷۰ کاراکتـر ی، کار بسـیار دشـوار و در برخـی مـوارد غیرقابـل انجـام اسـت. همیـن محدودیـت باعـث مـی شـود کـه شـما بـه عنـوان صاحـب کســب و کار، قبــل از انجــام تبلیغــات تمــام جوانــب کار ی خــود را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــد و چکیــده خدمــات قابــل ارائــه خــود را بــه مخاطــب واضـح و گویـای منظـور ارائـه دهیـد، بـدون هیـچ مطلـب اضافـی امـا کاملا واضح و گویای منظور شـما.

بــرای جلــب توجــه مخاطــبتــان و میخکــوب کــردن او فقــط چنــد ثانیــه فرصــت داریــد. آن هــا فقــط بــا یــک نــگاه بایــد متوجــه شــوند شــما کــه هســتید؟ چــه داریــد؟ داســتان شــما چیســت؟ می خواهیــد چــه موضوعـی بـه آن هـا بگوییـد؟ کار بسـیار سـختی اسـت ولـی غیـر ممکـن نیست و اگر از عهدهاش بر آیید نتیجه اش واقعا شگفت اور خواهد بود. یکــی دیگــر از ر وشهــای مناســب بــرای تعامــل بــا مشــتریان خــود اســتفاده از یــک لینــک در پیــام اســت.

احسـاس مخاطبـان تـان را بـا اسـم خطـاب کنیـد: بـا ایـن کار مشـتری  واقعـا احساس می کنـد آنقـدر بـرای شـما مهـم اسـت کـه حتـی شـما اسـمش را هـم بـه خاطـر داریـد.

یــک مســابقه پیامکــی در پایــگاه داده خــود راه انــداز ی کنیــد: ســعی کنیــد پیامهــای متنــی دنبالــه دار ی دربــاره برنــدگان ایــن مســابقه بــه مشـتریان خـود بفرسـتید، بدیـن ترتیـب آن هـا را بـه ادامـه ورود بـه ایـن مســابقه ترغیــب کرده ایــد.

نتیجــه هــر بــار بازاریابــی بــا اس ام اس تبلیغاتــی را اندازه گیــر ی کنیــد: یکــی از بهتریــن مزایــای بازاریابــی بــا اس ام اس امــکان اندازهگیــری موفقیـت آن می باشـد. ضمـن اینکـه بـه وسـیله ویژگـی ارتبـاط دو طرفـه اس ام اس می توانیــد ارتبــاط اولیــه وخیلــی خوبــی بــا ذهــن مشــتریان نیـز بـر قـرار کنیـد.

ســرویسهای مشــتریان را جــدی بگیرید: خیلــی از افــراد ترجیــح می دهنـد کـه پشـتیبانی مشـتریان و کیفیـت برنامه هـای خـود را از طریـق متـن و سـامانه پیامکـی انجـام دهنـد. مشـتریان نیـز بدیـن ترتیـب مـی تواننــد از موقعیــت سفارشــات خــود مطلــع شــوند، بســته های خــود را ردیابــی کــرده و پیام هــای هشــدار دربــاره بازگشــت ســفارش خــود را دریافــت کننــد.

قبــل از ارســال پیامــک بـرای تمـام مخاطبــان یـک لحظـه صبـر کنیـد... در ایـن کـه سـاده تریـن راه بـرای ارسـال اس ام اس ایـن اسـت کـه یـک پیـام را بـرای همـه بفرسـتید شـکی نیسـت. ولـی صبـر کنیـد... آیـا تا بـه حــال تاثیرگــذار ی پیامک هــای ارســال شــده را تســت کرده ایــد؟ اگــر هنـوز نتیجـه مـورد نظرتـان را دریافـت نکردیـد دسـت از کارهایـی کـه قبـلا انجـام داده ایـد برداریـد و منتظـر نتیجه هـای بهتـر ی باشـید. شـما بایـد کشـف کنیـد کـه چـه چیـزی می توانـد باعـث جـذب و بلافاصلـه حرکـت فــوری مشــتریان بــه ســوی شــما شــود؟ پــس از آمــاده شــدن اولیــن نســخه از پیامــک آمــاده ارســال و بررســی کلیــه نــکات الازم، آن پیامــک را فقـط بـرای یـک گـر وه ۵۰-۱۰۰ نفـر ی بفرسـتید و حداقـل یـک سـاعت منتظــر بمانیــد. آیــا سفارشــی دریافــت می شــود؟ آیــا کســی بــرای ســوال کـردن تمـاس می گیـرد؟ آیـا در متـن پیامـک نکتـه مبهمـی وجـود دارد؟ شــما میتوانیــد بــرای گرفتــن بهتریــن نتیجــه، ایــن کار را چندیــن بــار بــا گر وه هـای مختلـف تسـت کنیـد. زمانیکـه پـس از تغییـرات لازم و تسـت بــا گر وه هــای بــزرگ تــر نتیجــه خوبــی دریافــت کردیــد حــال اقــدام بــه ارســال انبــوه پیامــک کنیــد. البتــه نیروهــای فــروش تــان را نیــز آمــاده بـاش کنیـد.

ملاحظات ویژه

توقـع مشـتریان: توقعـات مشـتریان را بـرای پیشـنهادی کـه پیـش روی آن هاسـت، بـه دقـت مشـخص کنیـد. آیـا بایـد توضیحـات بیـش تـری در اختیـار مشـتریان قـرار گیـرد؟ آیـا فکـر می کنیـد کـه همـه مـوارد ضـروری و همـه نـکات لازم بیـان شـده اند؟ از ارائـه پیشـنهادات مبهـم و غیر واقعـی پرهیـز کـرده و منظـور خـود را واضـح و ر وشـن بیـان کنیـد.

 زمانبندی: یکـی از قوانیـن مهـم، در مـورد تحویـل دادن پیـام مناسـب از طریـق ابـزار مناسـب در زمـان مناسـب اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه امـروزه ارتبـاط حوزه نزدیـک NFC،مخفـف communication field Near  تــا ایــن انــدازه محبــوب شــده اســت. بــر اســاس بازخــورد مشــتری های قبلــی و رفتــار مشــتری، شــما بهتریــن زمــان شــر وع بــه کار کمپین هــای SMS خـود را خواهیـد دانسـت. بـه طـور کلـی از ارسـال پیام هـای متنـی در اواخــر شــب یــا صبــح زود خــودداری کنیــد تــا بــرای مشــتریان خــود ایجـاد مزاحمـت نکنیـد.

 فراوانـی: بـه عنـوان یـک قاعـده کلـی بـه طـور متوسـط یـک پیـام در هفتـه تمریـن خوبـی اسـت. بـا ایـن حـال بـر اسـاس صنعـت خـود ممکـن اسـت بخواهیـد کـه پیام هـای خصوصـی بیشـتری را بـه مشـتریان خـود ارسـال کنیــد. بــه عنــوان مثــال اگــر شــما در صنایــع غذایــی یــا ســرگرمی فعــال هســتید ممکــن اســت بــرای تعامــل دائمــی بــا مشــتریان خود ارســال پیـام را دو برابـر کنیـد. امـا قوانیـن و مقـررات ذکـر شـده در بـاال را در نظـر داشـته باشـید. پنـل پیامـک نیـز ماننـد تمامـی ر وشهـای تبلیغاتـی نیـاز بـه زمانـی بـرای اثرگـذار ی دارد. در طـی ایـن ر ونـد بایـد بـه میـزان ارسـال پیامـک دقـت کنیـد. چـرا کـه بـا ارسـال پیامـک مکـرر، ممکـن اسـت نـه تنهـا تاثیـر مثبتـی روی مخاطبـان نداشـته باشـید؛ بلکـه بـه وجـه تجـار ی خـود آسـیب بزنیـد.

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.